Cod De Conduită Profesională

Dispoziţii Generale

Art.1. Codul de conduită profesională exprimă criteriile minimale ale comportamentului angajaţilor şi colaboratorilor Postului de Televiziune INTERMEDIA

Art.2. Codul de conduită profesională se completează şi se modifică în funcţie de legislaţia statului român şi legislaţia audiovizuală, cu excepţia principiilor fundamentale cu caracter universal.

Art.3. Prezentul Cod de Conduită Profesionala al personalului contractual al SC INTER MEDIA SRL, denumit în continuare Cod, a fost elaborat şi aprobat de către Conducererea Postului de Televiziune INTERMEDIA.

Codul de conduită al profesiei de jurnalist în televiziune

Art.4. Codul profesiei stabileşte norme de conduită profesională pentru personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea la SC INTER MEDIA SRL şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate în vederea creşterii încrederii în autoritatea instituţiei de presă şi a prestigiului acesteia. Conduita profesională de care trebuie să dea dovadă personalul contractual presupune îndeplinirea în principal a următoarelor obiective:

  • Consolidarea stării de încredere în rândul opiniei publice.
  • Credibilitatea informaţiilor făcute publice;
  • Calitatea activităţii prestate în folosul comunităţii;
  • Profesionalismul angajaţilor care îşi aduc aportul la realizarea producţiilor audio vizuale care urmează a fi făcute publice prin canalele proprii;
  • Obţinerea încrederii entităţilor mediatizate şi a opiniei publice;

Principii fundamentale

Art.5. În scopul atingerii obiectivelor profesiunii de jurnalist trebuie respectate următoarele principii fundamentale:

a) Supremaţia Constituţiei şi a legilor române
Angajatii trebuie să se asigure că prin activitatea lor respectă legislaţia audio-vizuală, dar şi celelalte legi ale ţări

b) Independenţa
Angajaţii SC INTER MEDIA SRL trebuie să se manifeste liber de orice interes, să nu fie influenţaţi de aspecte personale sau externe, care le-ar putea afecta activitatea. Exprimarea va fi liberă, dar în limitele decenţei şi respectînd normele lingvistice în vigoare.
Angajaţii nu au voie să accepte nicio formă de salarizare de la alte instituţii sau să ia cu împrumut bunuri sau bani şi să nu beneficieze de servicii sau de alte avantaje de la cei care ar putea face obiectul unui material de presă.
Angajatilor le este interzisă exercitarea, directă sau prin persoane interpuse, a unor activităţi pentru partide politice, regii ori instituţii publice de orice fel.
Angajaţii nu trebuie să se afle în conflict de interese sau sub influenţe care ar putea interveni în raţionamentul lor.

c) Integritate
Angajaţii trebuie să fie corecţi şi oneşti în desfăşurarea activităţii profesionale, să îşi exercite funcţia cu bună credinţă şi responsabilitate şi să nu ia parte cu bună ştiinţă la activităţi şi acte care să le discrediteze profesia, să respecte standardele profesionale, atât din punct de vedere al formei audiovizuale, cât şi a fondului editorial, să aibă o conduită corectă, care să îi situeze în afara oricărui dubiu sau reproş, să dea dovadă de o comportare profesională ireproşabilă.
Integritatea şi independenţa editorială trebuie păstrate indiferent de presiunile externe şi de natura acestora: comercială, politică, etc.

d) Obiectivitate
Angajaţii trebuie să trateze toate situaţiile întâlnite în activitatea lor conform stării de fapt. De asemenea, aceştia trebuie să dea dovadă de corectitudine şi să nu îngăduie ca obiectivitatea lor să fie afectată de influenţe externe sau prejudecăţi.
În toate producţiile audio-vizuale ce urmează a fi realizate şi difuzate trebuie urmărită realitatea, corectitudinea şi exactatea.
Televiziunea trebuie să satisfacă în mod optim dreptul la informare, să încurajeze şi să promoveze diversitatea de opinii.
Angajaţii trebuie să aibă grijă ca dezbaterile să nu treacă dincolo de graniţele dialogului civilizat şi argumentat.

e) Competenţa profesională
Conform acestui principiu toate situaţiile întâlnite în activitatea desfăşurată vor fi tratate pe baza raţionamentului profesional. În exercitarea activităţii profesionale angajaţii INTERMEDIA trebuie să dea dovadă de atenţia cuvenită, competenţă profesională şi conştiinciozitate în conformitate cu standardele, deciziile şi legile impuse de Consiliul Naţional al Audiovizualului. Totodată, au obligaţia de a-şi menţine cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la un nivel ridicat, care să permită asimilarea celor mai noi cunoştinţe de bună practică, legislaţie audiovizuală şi tehnici în domeniu audio vizual.

f) Confidenţialitate
Orice informaţie cu caracter de secret de stat, sau care poate prejudicia statul român este confidenţială. Informaţiile care pot împiedica buna desfăşurare a unor anchete demarate de organele de control ale statului sunt deasemenea confidenţiale şi nu vor fi făcute publice până când aceste informaţii nu mai reprezintă un pericol.
Dacă în exercitarea activităţii de jurnalist, angajatul trustului de presă ia cunoştinţă de informaţii care constituie secrete de stat, sunt obligaţi să respecte caracterul lor şi să le aducă la cunoştinţa conducerii şi ulterior organelor îndreptăţite de raspunderea lor fără a le face publice.

g) Conduită profesională
Angajaţii trebuie să acţioneze într-o manieră prin care să evite orice situaţie care ar putea discredita activitatea de jurnalist.

Relaţia cu entităţile care fac obiectul unei producţii audiovizuale

Art.6. În relaţiile cu entităţile care fac obiectul unui material de presă angajaţii SC INTER MEDIA SRL sunt obligaţi:

a) să dea dovadă de politeţe, respect, disponibilitate faţă de problemele cu care se confruntă entitatea în cauză.

b) să acorde importanţa şi timpul necesar discuţiilor cu cei desemnaţi în acest sens de entitate, pentru a fundamenta constatările pe baza tuturor argumentelor şi dovezilor prezentate de aceştia;

c) să acorde entităţii care face obiectul unui material de presă o perioadă rezonabilă de timp pentru a furniza informaţiile şi documentele solicitate, cu excepţia situaţiilor în care acestea trebuie puse imediat la dispoziţie;

d) să solicite reprezentanţilor entităţii care fac obiectul materialului de
presă să clarifice aspectele pentru care consideră că sunt necesare informaţii suplimentare;

e) să îşi formuleze şi să emită informaţii corecte faţă de aspectele constatate şi să se pronunţe cu sinceritate, concis, exprimându-şi, dacă este cazul, rezervele faţă de argumentele prezentate;

f) să asigure egalitatea de tratament şi să nu facă discriminare pe criterii de naţionalitate, sex, origine, rasă, etnie, handicap, vârstă, religie sau convingeri politice;

g) să dea dovadă de seriozitate, profesionalism şi respect faţă de persoanele cu care intră în relaţii de serviciu;

h) să dea dovadă de operativitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, evitând să prelungească în mod subiectiv şi inutil perioada de desfăşurare a materialului de presă;

i) să respecte viaţa intimă, familială şi privată a persoanelor cu care intră în relaţii profesionale.

Art.7. Angajaţii SC INTER MEDIA SRL se pot constitui în asociaţii profesionale şi de presă având ca scop promovarea şi dezvoltarea jurnalismului în comunitate.

Dispoziţii finale

Art.8. La data intrării în vigoare a prezentului Cod se abrogă orice prevedere contrară.

Art. 9. Codul de conduita poate fi modificat şi completat. Orice modificare sau completare ulterioară a Codului va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislaţia specifică domeniului de activitate al SC INTER MEDIA SRL .

Prin continuarea utilizării acestui site, ești de acord cu utilizarea fișierelor de tip cookie. mai multe informații

Politicile cookie de pe acest site permit utilizarea fișierelor de acest tip pentru a îmbunătăți experiența de navigare. Prin continuarea utilizării acestui site fără modificarea setărilor sau dai click pe ”Accept” sunteți de acord cu această prevedere. Vă puteți răzgândi și vă puteți modifica opțiunile privind aprobarea oricând, revenind la acest site.

Close